Historie školy


Historie školy se začala psát počátkem devadesátých let. Tehdy PhDr. Stanislav Třešňák a Mgr. Roman Martinek založili obchodní společnost MAT s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Během několika let vytvořili síť soukromých středních škol po celé České republice.

Od roku 1993 se začalo vyučovat na odloučeném pracovišti v Adamově. Tato škola sídlila na ulici Osvobození, její ředitelkou byla Mgr. Helena Bayerová a zástupkyní ředitelky Marta Skirková. Několik desítek žáků navštěvovalo učební obory kuchař - číšník pro pohostinství, prodavač, aranžér a otevřena byla i hotelová škola. Pracoviště odborného výcviku se nacházela především v Brně.

Ve školním roce 1995 – 1996 došlo ke změně ředitele školy, novým ředitelem se stal RSDr. Viliam Tonkovič. Za jeho vedení došlo k ukončení výuky v hotelové škole a převedení části žáků do učebního oboru kuchař - číšník. Od této doby nabízela škola vzdělávání pouze v učebních oborech s možností pokračování v nástavbovém studiu. V závěru tohoto školního roku proběhly první závěrečné zkoušky a byly vydány první výuční listy.

S účinností od 1. 9. 1996 byly sloučeny školy MAT s.r.o. Vyškov a Adamov. SOU ve Vyškově ukončilo svoji činnost a žáci i učitelé přešli do Adamova. Škola v té době proto rozšířila svou působnost i do sféry internátního ubytování (internát a.s. Adast Adamov). V následujícím roce ale oznámilo vedení firmy MAT, že mají co do náplně podnikatelské činnosti jiné plány a proto došlo ve školním roce 1997 - 1998 k úplnému osamostatnění adamovského pracoviště. Jejím novým majitelem a zřizovatelem se stal její ředitel, RSDr. Tonkovič. V témže roce opustili školu první maturanti (z nástavbového oboru společné stravování).

Zásadní změnu přinesl rok 1999, kdy škola změnila své působiště. Do června se ještě vyučovalo v původním areálu v Adamově, ale 1. září byli žáci přivítáni v nových prostorách v jiném městě - v Blansku. Sídlem školy byla od tohoto data až do roku 2006 budova bývalé základní školy v městské části Obůrka.

Problémem této budovy však byla nejen její lokalizace (žáci i zaměstnanci museli z centra města dojíždět cca půl hodiny) a nepříliš dobrý technický stav (podmáčení, nekvalitní střecha, nesnadné vytápění), ale i její značně omezené prostorové možnosti (pouhých 5 místností).

I po stránce výuky a garance odbornosti se jedná o velmi slabé období, majitel školy nebyl schopen udržet krok s tehdy běžnými trendy odbornými ani pedagogickými a dochází k nebývalému poklesu počtu žáků. Vizi RsDr. Tonkoviče, zaměřenou pouze na ekonomické ukazatele, se nepodařilo výrazněji upravit ani přes systematickou snahu tehdejší zástupkyně ředitele – Bc. Marty Truhlářové, přesvědčené o potřebě rychlých změn neutěšeného stavu školy.

Ani provozování vlastní gastronomické provozovny v Brně nepřineslo očekávaný efekt. Restaurace U sudu se nacházela v centru městské části Královo Pole a v období od 1. 5. 2000 do 31. 7. 2001 byla zde realizována podstatná část odborného výcviku žáků pod vedením mistra odborné výchovy. Restaurace byla nekuřácká a získala si značnou oblibu mezi hosty. Majitel budovy se však rozhodl, že bude provoz zabezpečovat sám a ukončil škole nájem.

Neudržitelnost situace donutila v roce 2003 V. Tonkoviče k postupnému předání vedení školy. Nejprve formou provozních přesunů kompetencí a posléze – od roku 2004 - i po formální stránce. Ředitelkou školy se stala Mgr. Marta Truhlářová, jejím zástupcem Martin Jaglář. Nové vedení školy soustředilo aktivitu na posílení a rozvoj vlastní image přímo v Blansku. Prosadilo kroky směrem k veřejnosti- vedle vlastní barmanské soutěže vzniká i tradice vánočních akcí a škola konečně přistupuje k tvorbě propagačních materiálů a webových stránek.

V následujících letech se proto začínají uskutečňovat první akce, které se zanedlouho stanou nejcharakterističtější tváří školy, tou, která ji zásadním způsobem odliší od jiných v regionu - příprava rautů pro různé podniky a instituce, pořádání akcí pro veřejnost (vánoční Gastrorevue, barmanská soutěž Amundsen cup), barmanské show (v čele s nezapomenutelným králem blanenských barmanů Ondřejem Gregorem) a podobně. Tyto kroky se výrazně projevily nejen ve zlepšení obrazu školy (např. v médiích), ale zejména začal rapidně stoupat zájem o studium a počet žáků se více než zdvojnásobil, což však mělo za následek, že budova na Obůrce se stala pro provoz školy naprosto nevyhovující.

V prosinci roku 2003 si všichni pedagogové i žáci připomněli 10. výročí založení školy. Oslavy probíhaly v podobě velké prezentační akce v blanenské galerii a byly završeny společenským večerem v tehdejším Městském klubu (dnes Dělnický dům Blansko). V následujícím roce došlo k rozšíření výukového prostoru o nové učebny v centru města (Masarykova 12), kde se od té doby z prostorových důvodů soustředila odborná výuka.

Ani to však nepřineslo podstatnější změnu kurzu, kterou se ředitelka snažila prosadit. Dlouhodobá neochota V. Tonkoviče, který nadále zůstával zřizovatelem školy, investovat do jejího rozvoje, se začala negativně odrážet nejen na realizaci nadstandardů, které soukromá škola svým žákům slibovala, ale nyní už i na podmínkách běžného provozu (např. nedostatek učebních pomůcek). Systém, kdy majitel jediný rozhodoval o financích v provozu školy, zatímco ředitelka nedisponovala téměř žádnými pravomocemi, nevyhovoval žádné ze stran a tím méně studentům. Kdy dojde k finálnímu střetu, bylo už jen otázkou času…

Neudržitelnost stavu, v jakém se škola nacházela na počátku své druhé dekády, se naplno projevila v průběhu 2. pololetí školního roku 2005/2006. V této době nejen vyvrcholily názorové rozdíly mezi majitelem školy (RSDr. Tonkovič) a jejím vedením (ředitelka Mgr. Marta Truhlářová a její zástupce Martin Jaglář), ale především nespokojenost samotných studentů a jejich rodičů, což významně přispělo k ukončení tohoto složitého období.

V atmosféře sporů a nesnadných jednání opět vyvstala otázka nevyhovující budovy na Obůrce a situace vyústila dokonce v její dočasné uzavření inspektory Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství z důvodu nedostatečné bezpečnosti. Došlo tak ke kuriózní situaci: škola se ocitla bez budovy i základního vybavení k výuce a přitom musela zabezpečit své fungování, proto po několik týdnů realizovala svůj provoz v provizorních podmínkách (např. teoretická výuka v hotelu Probe, maturitní písemky v ZŠ Dvorská, přijímací pohovory v restauraci Obůrka apod.).

Za nemalé podpory žáků i rodičů, kteří dali zcela jasně najevo, že jejich představa vývoje školy se shoduje s představou vedení, nikoli zřizovatele, se nakonec tyto bouřlivé události završily ve prospěch směru, kterým se toto vedení chtělo dál ubírat. Majitel školy svolil k prodeji práv a povinností ředitelce a 28. července 2006 se proto majitelkou školy a jednatelkou společnosti stala Mgr. Marta Truhlářová. Za cenu vysokých finančních nákladů a velkých administrativních problémů tak konečně došlo k nastoupení cesty k vytvoření nové, skutečně nadstandardní střední školy.

Léto toho roku přineslo i další, zcela zásadní změnu - škola byla přestěhována z Obůrky do větších a mnohem kvalitnějších prostor ve výše již zmíněné budově na Masarykově ulici v Blansku. K přípravě na vyučování v nových prostorách muselo malému týmu lidí stačit pouhých 12 dnů – pracovalo se tedy dnem i nocí, ale do zahájení školního roku se podařilo stihnout nejen instalaci vybavení a nového gastronomického zařízení, ale i realizaci zahajovacího rautu. Nová etapa v historii školy byla započata.

V aktuálním sídle školy na Masarykově ulici v Blansku se začalo vyučovat 4. září 2006. I přes nemalou administrativně-provozní zátěž (úřední schvalování nových prostor, které dříve nesloužily ke školnímu užívání, permanentní kontroly, vybavování odborných a IT učeben apod.) si vedení školy si stanovilo velké cíle v odborné a propagační oblasti.

Následné období bylo proto charakterizováno bouřlivým rozvojem činnosti, budováním dobrého jména, posilováním odborné i pedagogické prestiže a zejména nadstandardů soukromé školy. Pevné místo v systému výuky zaujala série vzdělávacích zájezdů po celé ČR, zlepšují se učební podmínky (realizace gastronomické posluchárny, jazykové učebny, audiovizuální učebny a víceúčelového sálu), prohlubují se možnosti inovativní výuky v různých předmětech, profesionalizují se vedlejší aktivity školy, zejména rauty. Dokladem výrazného zkvalitnění výuky i chodu školy jako celku je i kladné hodnocení České školní inspekce, která provedla kontrolní činnost ve škole na žádost ředitelky v dubnu 2008.

Zásadním posunem v této etapě historie školy bylo podstatné rozšíření nabídky vzdělávání. Po důkladné průpravě bylo od 1. září 2009 doplněno portfolio vyučovaných oborů o čtyřletý studijní obor s maturitou, o který byl ze strany uchazečů velký zájem. Jedná se o obor Cestovní ruch, jehož potřeba v srdci turistického regionu Moravský kras byla podpořena i zdejšími institucemi.

Následně byla zahájena výuka ještě ve dvou nových oborech. V rámci tříletých oborů to byl originální a v celé republice ojedinělý obor Barman – sommelier, který se kromě obecných základů práce v pohostinství věnuje moderní a velmi žádané specializaci na nápojovou gastronomii. Výraznou aktualizací prošlo také nástavbové studium, kde se požadavky na trendovost a moderní profesní přehled odrazily v učebním programu nazvaném Gastronomický management.

Škola se rovněž zařadila mezi úspěšné žadatele o financování z fondů EU. Nejprve to od května 2010 byla realizace projektu, který byl zaměřen na rozšíření výuky barmanství a sommelierství na škole. Projekt zahrnoval nejen sérii přednášek a tématických exkurzí, ale má i hmatatelné výstupy v podobě např. nově vybavené barmanské učebny včetně atraktivního mobilního design-baru. Poté, od září 2012, se jedná o projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Díky němu se daří škole naplňovat svůj plán rozvoje v této oblasti – zakoupení interaktivní tabule a sady notebooků, tvorba digitálních učebních pomůcek atd.

Dovybavování učeben na kvalitativně vyšší úroveň však pokračuje i mimo tyto projekty, škola pokračuje v tomto úsilí i na vlastní náklady (moderní audiosystém v jazykové učebně, baristický inventář, pořízení cvičné restaurace apod.). Rovněž masivní nákupy ostatních pomůcek (výpravné publikace, odborné časopisy, DVD nosiče atd.) a snaha o skutečné naplnění významu termínu „nadstandardy soukromé školy“, ať už jde o finanční benefity (spolufinancování stravování, kulturní a sportovní akce zdarma, minimalizace příspívání žáků na náklady zájezdů..), anebo o samotnou filozofii soukromé školy (atraktivnější výuka, více volna, pružné formy komunikace, tvorba školního časopisu, individuální přístup k žákům…) provázejí tuto etapu intenzivního rozvoje.

V době působení nového zřizovatele školy (Mgr. Truhlářové) také dochází k několika dalším zřetelným posunům v aktivitách školy, z nichž nejvýznamnější jsou následující dvě: zahájení velmi přínosné spolupráce s Farností Blansko, která se zásadním způsobem promítla
do realizace praktické výuky oboru Cestovní ruch (každoroční akce s názvem Kostelní noc a především umožnění celosezónní průvodcovské činnosti našich studentů ve věži kostela sv. Martina) a pak také zahájení činnosti Mezigeneračního klubu, které přineslo partnerství
se skupinou seniorů, účastnících se přednášek a školních akcí, což je věc oboustranně přínosná – žáci si zvykají na komunikaci s hosty a senioři mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Zatím poslední novinkou v životě školy je připomenutí jejího 20. výročí, které se neuskutečňuje v podobě běžné pro tyto příležitosti (jednorázová velká oslava), nýbrž je rozprostřeno do celého školního roku 2013/2014, v němž se každý měsíc odehraje akce různého charakteru s daným jubileem související (setkání absolventů, výstava o škole v blanenském kině, tématický raut, ocenění významných partnerů školy apod.). Nejúspěšnějším výstupem tohoto celoročního slavení je speciál školního časopisu, který je tímto významným výročním inspirován. A jak je i z jeho stránek patrné, jubileum přineslo nejen nostalgickou příležitost k ohlédnutí, ale rovněž ukázalo pozitiva směru, nastoupeného v roce 2006. A tedy i to, že je potřeba v tomto duchu pokračovat a úroveň školy tak v budoucnu dále zvyšovat.
 

Akce