Oznámení o uzavření školy

Upozornění pro případ neúčasti žáka na distanční výuce:

Dojde-li ze závažných důvodů k neúčasti žáka na distanční výuce, je nutno tuto absenci řádně omluvit ! Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zašle omluvenku s uvedením důvodu a předpokládané délky absence na mailovou adresu třídního učitele (učitelky) - seznam pedagogů zde https://1url.cz/LzdW5